Onze gemeente behoort tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Binnen dit kerkverband waren er op 1 januari 2015 181 gemeenten verdeeld over 13 classes, 129 dienstdoende predikanten, waarvan 18 in bijzondere dienst. In totaal waren er 73.150 mensen lid van een Christelijke Gereformeerde Kerk (28017 doopleden en 45.133 belijdende leden). Een aantal gemeenten kent een (meer of minder nauwe) samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Daarnaast zijn er ook samensprekingen met andere kerken, zoals de Hersteld Hervormde Kerk en een deel van de Protestantse Kerk Nederland.

Geschiedenis

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan uit de Hervormde Kerk. In 1834 was er een Afscheiding o.l.v. Hendrik de Cock uit Ulrum. Een groot deel van de afgescheiden kerken ging in 1892 samen met de gemeenten die waren ontstaan uit de zgn. Doleantie (ook een afscheiding uit de Ned. Hervormde kerk, in 1886). Samen vormden zij toen de Gereformeerde Kerken. Een paar gemeenten bleven daar om diverse redenen buiten; die zijn verder gegaan als de Christelijke Gereformeerde Kerken. In een aantal plaatsen – ook in Kampen – ontstond al vrij gauw na 1892 alsnog een Christelijke Gereformeerde Gemeente. Onze gemeente is ontstaan op 15 januari 1893 en inmiddels dus meer dan 120 jaar oud. In de loop der tijd is er veel gebeurd en veranderd. We vertellen er graag wat meer over op de pagina met onze geschiedenis.

Structuur

De Christelijke Gereformeerde gemeenten zijn ingedeeld bij een classis. In het geval van Kampen is dat de classis Zwolle, waartoe ook behoren: Doornspijk, Dronten, Elburg, Emmeloord, Genemuiden, Hasselt, Hattem, Heerde, Lelystad, St. Jansklooster, Urk-Eben Haëzer, Urk-Ichthus, Urk-Maranatha en Zwolle.

Een classis vergadert normaliter twee keer per jaar (begin maart en begin oktober). Elke gemeente stuurt dan in elk geval twee afgevaardigden (predikant en ouderling, of twee ouderlingen). Vijf gemeenten vaardigen ook een diaken af (bij toerbeurt).

De classis Zwolle is één van de vier classes die samenkomen in de Particuliere Synode van het Noorden, die één keer per jaar vergadert (eind april). Elke classis stuurt 3 predikanten, 3 ouderlingen en 1 diaken naar de PS. Eens in de drie jaar vergadert de Generale Synode, die is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de Particuliere Synoden.