Middagdienst 2023-04-30 17:00

Welkom
Zingen Opwekking 167
Stil persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 61: 2-3, 5
Gebed
Zingen Psalm 127: 1-2 (DNP)
Schriftlezing: Genesis 11:1-9
Zingen Psalm 33: 4-5
Verkondiging
Zingen Zingende gezegend 215
Dankgebed en Voorbeden
Collecten
Zegenbede door een diaken of ouderling
Zingen Psalm 147: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 147: 2, 4
Zegen